Hội Cựu chiến binh Việt Nam
Một số văn bản về tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (Tập I)
Một số văn bản về tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (Tập I)

Thực hiện Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Để có tài liệu phục vụ Hội Cựu chiến binh các cấp tập huấn và tuyên tuyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác mộ liệt sĩ; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức hội, hội viên và cựu chiến binh cung cấp thôngg tin, phối hợp tham gia ...

Một số văn bản về tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (Tập II)

Ngày 31/3/2023, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã ký kết với Ban Chỉ đạo quốc gia 515 Chương trình phối hợp tuyên truyền, cung cấp thông tin, tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2021-2030.

(QPVN) Đi tìm đồng đội - Số 229

(QPVN) Đi tìm đồng đội - Số 229

(QPVN) Đi tìm đồng đội - Số 227

Bản tin Đi tìm đồng đội - Số 227

(QPVN) Đi tìm đồng đội - Số 226

Bản tin Đi tìm đồng đội - Số 226

(QPVN) Đi tìm đồng đội - Số 216

Bản tin Đi tìm đồng đội - Số 216

(QPVN) Đi tìm đồng đội - Số 212

Bản tin Đi tìm đồng đội - Số 212

(QPVN) Đi tìm đồng đội - Số 210

Bản tin Đi tìm đồng đội - Số 210