Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Hà Nội

Một số văn bản về tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (Tập II)

Ngày 31/3/2023, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã ký kết với Ban Chỉ đạo quốc gia 515 Chương trình phối hợp tuyên truyền, cung cấp thông tin, tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2021-2030.

 Thực hiện Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 14/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam ban hành một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, cựu chiến binh và người dân cung cấp thông tin, tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Ngày 31/3/2023, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã ký kết với Ban Chỉ đạo quốc gia 515 Chương trình phối hợp tuyên truyền, cung cấp thông tin, tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2021-2030.

Để có tài liệu phục vụ Hội Cựu chiến binh các cấp tổ chức tập huấn, tuyên tuyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội (nêu trên).

Thường trực Trung ương Hội chỉ đạo Ban Tổ chức-Chính sách biên tập, phát hành cuốn: “MỘT SỐ VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG HỘI BAN HÀNH VỀ VIỆC PHỐI HỢP TÌM KIẾM QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ GIAI ĐOẠN 2021-2030- TẬP II”.

(Tiếp theo quyển Tập I đã phát hành năm 2022).

Tài liệu thuộc “Tủ sách phổ biến chính sách” lưu hành nội bộ.

Rất mong các đồng chí đóng góp ý kiến để “Tủ sách phổ biến chính sách” của Hội ngày càng hoàn chỉnh hơn./.