Hội Cựu chiến binh Việt Nam
Một số văn bản về chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh và hội viên Hội cựu chiến binh Việt Nam (Tập I)
Một số văn bản về chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh và hội viên Hội cựu chiến binh Việt Nam (Tập I)

Căn cứ quy định tại Điều 7 Thông tư số 03/2020/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc Hội Cựu chiến binh Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách; phối hợp hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách; kiểm tra, giám sát và phối hợp giải quyết các vướng mắc phát sinh trong qua trình thực hiện chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh.

Một số văn bản về chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh và hội viên Hội cựu chiến binh Việt Nam (Tập II)

Hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam là sĩ quan, cán bộ Quân đội nghỉ hưu được Cơ quan Quân sự địa phương hoặc cơ quan, đơn vị cũ đăng ký quản lý (theo phân cấp) và được hưởng một số chế độ, chính sách góp phần chăm sóc theo quy định tại Thông tư số 158/2011/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

QPVN - Nhắn tìm đồng đội số 349

QPVN - Nhắn tìm đồng đội số 349

QPVN - Nhắn tìm đồng đội số 348

QPVN - Nhắn tìm đồng đội số 348

QPVN - Nhắn tìm đồng đội số 347

QPVN - Nhắn tìm đồng đội số 347

QPVN - Nhắn tìm đồng đội số 346

QPVN - Nhắn tìm đồng đội số 346

QPVN - Nhắn tìm đồng đội số 345

QPVN - Nhắn tìm đồng đội số 345

QPVN - Nhắn tìm đồng đội số 344

QPVN - Nhắn tìm đồng đội số 344