Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Hà Nội

Một số văn bản về chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh và hội viên Hội cựu chiến binh Việt Nam (Tập I)

Căn cứ quy định tại Điều 7 Thông tư số 03/2020/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc Hội Cựu chiến binh Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách; phối hợp hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách; kiểm tra, giám sát và phối hợp giải quyết các vướng mắc phát sinh trong qua trình thực hiện chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh.

 Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam chỉ đạo phát hành (tái bản) cuốn: “MỘT SỐ VĂN BẢN VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CỰU CHIẾN BINH VÀ HỘI VIÊN HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM-TẬP 1”.

Tài liệu có 02 phần:

Phần I: Một số văn bản về chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh

Phần II: Một số văn bản của Trung ương Hội quy định trợ giúp đối vớ hội viên Hội Cựu chiến binh có khó khăn.

Tài liệu (tái bản) được bổ sung Văn bản số 72/CCB-TCCS ngày 03/8/2022 hướng dẫn sử dụng các loại mẫu ban hành kèm theo Hướng dẫn số 77/HD-CCB ngày 18/01/2021 của Trung ương Hội; Mẫu số 12-CCB “Bản khai đề nghị hưởng chế độ mai táng phí khi Cựu chiến binh từ trần” tương tự Mẫu số 12 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 131/2021/NĐ-CP 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đã người có công với cách mạng.

Tài liệu được phát hành đến Hội Cựu chiến binh cấp tỉnh, thành phố và cấp huyện, quận; Hội Cựu chiến binh gửi tài liệu đến Cơ quan quân sự địa phương, Cơ quan Lao động-Thương binh và Xã hội và Cơ quan Bảo hiểm Xã hội cùng cấp để phối hợp thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh.

Đề nghị các đồng chí giữ gìn, bảo quản để sử dụng lâu dài.