Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Cơ quan chủ quản

 

SỰ RA ĐỜI HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

 

Tình hình thế giới, trong nước cuối những năm 80 và đầu những năm 90 của thế kỷ xx

 

Tình hình thế giới

           Cuối những năm 80, đầu những năm 90 của thế kỷ XX, phong trào Cộng sản quốc tế lâm vào khủng hoảng toàn diện và sâu sắc. Các nước tư bản chủ nghĩa, đứng đầu là đế quốc Mỹ đẩy mạnh thực hiện chiến lược "toàn cầu chống XHCN" bằng những hành động thâm độc, chạy đua vũ trang, cô lập kinh tế-chính trị, Mỹ đưa ra lệnh "cấm vận nghiêm ngặt" đối với Liên Xô và các nước XHCN, khiến tình hình các nước này đã khó khăn lại càng khó khăn hơn.

         Từ những năm 1988, công cuộc cải tổ của Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu ngày càng chao đảo do thực hiện chế độ đa nguyên về chính trị, đa đảng đối lập, phủ định sạch trơn quá khứ cách mạng, chĩa mũi nhọn vào Đảng Cộng sản, vào Chủ nghĩa Mác - Lênin, khiến khủng hoàng chính trị ngày càng trầm trọng, dẫn đến sụp đổ.  Sự sụp đổ của Liên Xô và các nước Đông Âu là một tổn thất vô cùng to lớn đối với Phong trào Cộng sản quốc tế, nó kết thúc chiến tranh lạnh, thiết lập một trật tự thế giới mới do Mỹ lãnh đạo, thách thức sự tồn tại của các nước XHCN còn lại do Đảng Cộng sản lãnh đạo, trong đó có Việt Nam.

Tình hình trong nước

           Sau khi đánh thắng  giặc Mỹ xâm lược hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, Đảng ta lãnh đạo nhân dân thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN trong điều kiện bị Mỹ cấm vận, bao vây kinh tế, các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” kích động thực hiện đa nguyên, câu kết với phần từ xấu trong nước gây mất ổn định về chính trị, hòng xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ chế độ XHCN.

          Từ cuối những năm 70 của thế kỷ XX, nước ta lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế- xã hội, tăng trưởng kinh tế thụt giảm, lạm phát phi mã, cán cân thanh toán bị mất cân đối nghiêm trọng, thất nghiệp cao, đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, nước ta phải chống lại hai cuộc chiến tranh xâm lược tàn khốc ở biên giới Tây Nam và phía Bắc, để lại hậu quả nặng nế đối với nền kinh tế, ảnh hưởng đến uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, thách thức sự tồn tại của chế độ XHCN. Sau Đại hội VII của Đảng (1991), sự tan rã của Liên xô đã tác động sâu sắc đến nước ta. Đông đảo cán bộ, và nhân dân lo lắng, một số người dao động, hoài nghi về tiền đồ của CNXH. Một lần nữa, nước ta lại đứng trước những thử thách hiểm nghèo, nhiệm vụ bảo vệ đất nước, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ đặt ra hết sức nặng nề.

Sự ra đời Hội Cựu chiến binh Việt Nam

             

             Sau hơn nửa thế kỷ đấu tranh cách mạng và kháng chiến chống giặc ngoại xâm, cả nước có trên 4 triệu CCB, có đủ các thành phần, các thế hệ. Có những đồng chí từng tham gia các đội tự vệ Đỏ trong phong trào Xô-viết Nghệ-Tĩnh năm 1930-1931, tham gia Đội du kích Bắc Sơn, du kích Nam Kỳ, Cứu quốc quân, Việt nam tuyên truyền giải phóng quân, du kích Ba Tơ… Nhiều đồng chí tham gia chiến đấu từ những ngày Tổng khởi  nghĩa Tháng Tám 1945, kháng chiến chống Pháp, số đông trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ  Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, đã từng vào sinh ra tử, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, được rèn luyện qua thử thách và tích lũy nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh cách mạng, kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mạng mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn.

            Sau khi hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang trong các lực lượng cách mạng, hàng triệu Cựu chiến binh (CCB) đã trở lại hậu phương, về với gia đình, hoặc chuyển ngành sang công tác ở các cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền hay các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học. Dù ở đâu, giữ bất cứ cương vị nào, làm bất cứ việc gì, tuyệt đại bộ phận CCB  vẫn tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, hăng hái tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp cách mạng.

          Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước hết sức khó khăn, đông đảo CCB băn khoăn, lo lắng cho sự bảo vệ thành quả của cách mạng và sự phát triển của đất nước. Với bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm đối với vận mệnh của Tổ quốc, nguyện vọng thiết tha của CCB lúc này là, mong muốn nhanh chóng tập hợp lực lượng CCB Việt nam thành một tổ chức thống nhất, hợp pháp, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam để động viên nhau giữ gìn và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, có điều kiện thuận lợi tiếp tục đóng góp có hiệu quả hơn cho sự nghiệp bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, đưa đất nước vượt qua những khó khăn, thách thức, đồng thời tạo điều kiện giúp đỡ nhau khắc phục đói nghèo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của CCB, đấu tranh chống lại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

         Từ đầu những năm 80 của thế kỷ XX, ở một số địa phương trong nước đã xuất hiện những câu lạc bộ CCB, Ban liên lạc truyền thống,  Ban liên lạc đồng đội, đồng ngũ, nhằm giúp nhau giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, giúp nhau trong cuộc sống đời thường. Nhiều ban liên lạc, câu lạc bộ CCB đã trực tiếp hoặc gián tiếp đề nghị Đảng, Nhà nước cho phép thành lập tổ chức Hội CCB trong cả nước, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.

          Năm 1986, Đại hội lần thứ VI của Đảng với quan điểm đổi mới toàn diện đất nước đã tạo điều kiện thuận lợi để thành lập Hội CCB Việt Nam.   

          Ngày 06/12/1989, căn cứ Tờ trình của Ban Bí thư, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VI) đã quyết định cho thành lập Hội CCB Việt Nam. Ngày 6/12 là Ngày truyền thống của CCB và Hội CCB Việt Nam.

           Ngày 3/2/1990, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Quyết định số 100-QĐ/TW cho thành lập Hội CCB Việt Nam, chỉ định Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Hội CCB Việt Nam gồm 31 đồng chí, do đồng chí Thượng tướng Song Hào làm Chủ tịch, có nhiệm vụ dự thảo Điều lệ Hội CCB và các tài liệu khác để trình Đại hội lần thứ nhất, bầu Ban chấp hành Trung ương chính thức, giúp các tỉnh, thành phố hình thành tổ chức lâm thời, thực hiện thu nạp hội viên và chuẩn bị đại hội, làm các thủ tục cần thiết để tổ chức Hội CCB Việt Nam.

           Ngày 24/02/1990 Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) cho phép thành lập Hội CCB Việt Nam (Giấy phép số  528/NC).

           Ngày 14/4/1990,  Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) ra Quyết định số 51-QĐ/MTTQ công nhận Hội CCB là thành viên của MTTQVN

          Quyết định cho thành lập Hội CCB Việt nam là một chủ trương đúng đắn của Đảng, đáp ứng đòi hỏi khách quan của tình hình cách mạng nước ta trong giai đoạn cách mạng mới. Sự ra đời của Hội CCB Việt Nam là dấu mốc lịch sử quan trọng trong đời sống chính trị, tinh thần, đáp ứng với sự mong mỏi, nguyện vọng thiết tha, chính đáng của CCB Việt Nam.

 

QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

 

1. Quan điểm của Đảng về  Hội Cựu chiến binh Việt Nam


• Quan điểm của Đảng về Hội CCB Việt Nam những ngày đầu thành lập

           Hội CCB ra đời tạo niềm phần khởi, tin tưởng trong đội ngũ CCB, ngay những ngày đầu, đông đảo CCB từ những đồng chí đã rời quân ngũ nhiều năm, những tướng lĩnh lão thành đã 80-90 tuổi, những anh chị em du kích, tự vệ đã qua chiến đấu, cán bộ và chiến sĩ Quân đội nhân dân (QĐND) trong thời kỳ trước và trong Cách mạng Tháng Tám, trong kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ đã tự nguyện hăng hái gia nhập Hội; tổ chức Hội nhanh chóng được hình thành và phát triển ở khắp mọi miền đất nước.

           Tuy nhiên, quá trình hình thành và phát triển của Hội CCB là quá trình kiên trì, vượt qua nhiều khó khăn, nhất là nhận thức về CCB và vai trò, tính chất, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, nội dung hoạt động của Hội.

           Những vấn đề trên qua chỉ đạo tổ chức hoạt động thực tiễn, Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Hội CCB Việt nam đã nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa VI và Khóa VII) xem xét, phân tích, kết luận được thể hiện trong các văn bản năm 1990,1991 xác định rõ những nội dung cơ bản, định hướng hoạt động của Hội thời kỳ mới thành lập. Đó là:

           Về vị trí, vai trò của Hội: “Hội CCB Việt Nam là một đoàn thể nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt nam lãnh đạo, có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp cách mạng, nhất là trong tình hình hiện nay. Hội là tổ chức đáng tin cậy của Đảng và Nhà nước… ” (Thông báo số 07/TB-TW, ngày 4/11/1991 của Ban Bí thư)

           Về tính chất của Hội: “Hội CCB Việt Nam là một đoàn thể quần chúng cách mạng, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, hoạt động chính tri-xã hội trong khuôn khổ đường lối, chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ chính thức của Hội, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” (Công văn số 552/CV-TW, ngày 1/10/1990).

          Về mục đích của Hội: “Mục đích của Hội CCB Việt Nam là giữ gìn, phát huy truyền thống chiến đấu cách mạng của các chiến sỹ  QĐND Việt Nam, đoàn kết, tương trợ các CCB, góp phần vào việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; đóng góp ý kiến với các cơ quan Đảng và Nhà nước, trong đó có chính sách đối với CCB, góp phần bảo vệ thành quả cách mạng và giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội. (Chỉ thị 23/CT-TW, ngày 22/4/1990 của Ban Bí thư).

           Về hệ thống tổ chức Hội gồm 4 cấp: Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, quận, huyện, xã, phường, thị trấn.

          Về tổ chức sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội CCB Việt Nam “Từng cấp Hội CCB chịu sự lãnh đạo của cấp ủy đảng địa phương…Quan hệ của Ban Chấp hành Trung ương Hội với các cơ quan, ban, ngành của Đảng, Nhà nước, MTTQ theo như nguyên tắc quan hệ của các đoàn thể khác trong MTTQ” (Thông báo số 246/TB-TW, ngày 23/21991 của Ban Bí thư).

          Về bộ máy tổ chức và cán bộ của Hội CCB Việt Nam: “Hội CCB Việt Nam cần có Đảng đoàn. Tổ chức biên chế của Hội cần gọn, tinh…” (Thông báo số 07/TB-TW, ngày 4/11/1991 của Ban Bí thư).

          Về phương thức hoạt động của Hội: “Là một đoàn thể nhân dân, Hội phải nắm vững phương pháp vận động, thuyết phục, tôn trọng lẫn nhau, tự nguyện và đoàn kết. Phải chống quan liêu, mệnh lệnh hành chính, áp đặt” (TBT Đỗ Mười phát biểu tại Hội nghị BCHTW lâm thời Hội CCB lần thứ tư, ngày 11/12/1991).

* Nghị quyết số 09/NQ/TW, ngày 8/1/2002 của Bộ chính trị vể: “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt nam trong giai đoạn cách mạng  mới”, trong đó nêu  rõ quan điểm của Đảng về CCB là:

 - CCB Việt Nam xuất thân từ các tầng lớp xã hội trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, mà phần lớn là từ các giai cấp lao động, đã chiến đấu, trưởng thành trong các lực lượng vũ trang nhân dân do Đảng thành lập, tổ chức và lãnh đạo, được rèn luyện qua các cuộc kháng chiến oanh liệt, có những cống hiến rất to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là lực lượng cách mạng tuyệt dối trung thành với Đảng; có kinh nghiệm trong đấu tranh cách mạng và xây dựng đất nước; phần lớn còn sức lao động. Đảng, Nhà nước, toàn xã hội cần tạo điều kiện, bồi dưỡng và vận động để CCB tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu đóng góp vào thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn cách mạng mới.

 - Công tác cựu chiến binh là một trong những công tác vận động quần chúng quan trọng của Đảng, là trách nhiệm của hệ thống chính trị, của các cấp, cách ngành, của toàn xã hội, trong đó Hội CCB là nòng cốt, nhằm tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của cựu chiến binh đóng góp thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 - Đảng, Nhà nước, xã hội động viên CCB phát huy tinh thần tự lực tự cường, đoàn kết, tương thân, tương ái để giúp nhau cải thiện và nâng cao đời sống; đồng thời, quan tâm chăm lo đến đời sống và các quyền lợi hợp pháp của CCB.

 - Hội CCB Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội, đại diện ý chí và quyền lợi của CCB, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt nam, là một cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, một tổ chức trong hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt nam lãnh đạo, hoạt động theo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Hội. 
 

2. Quá trình xây dựng và hoạt động của Hội qua các kỳ Đại hội (Đại hội I - Đại hội VI)

 

Trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã tiến hành 6 lần Đại hội nhiệm kỳ toàn quốc.

*Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ I

           Được tổ chức từ ngày 19 – 20/11/1992 trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VII của Đảng. Xuất phát từ mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng và tính chất, nhiệm vụ của Hội, Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 1992-1997 là:
Quán  triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội VII của Đảng,  nắm vững những quan điểm cơ bản của Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa VI) cùng các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương (Khóa VII), Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước… để định hướng cho việc xây dựng, củng cố tổ chức và hoạt động của Hội. Trên cơ sở xây dựng cơ sở Hội vững mạnh về mọi mặt, đoàn kết các thế hệ CCB trong cả nước, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể nhân dân, tham gia đóng góp ý kiến cho Đảng, chính quyền; vận động nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đấu tranh bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Tổ quốc XHCN; đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực về chính trị, kinh tế, xã hội; chăm lo đời sống tinh thần, tình cảm, vật chất và lợi ích chính đáng của hội viên; tham gia giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, góp phần củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thực hiện các chính sách hậu phương quân đội, thương binh, liệt sĩ; tham gia giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội; mở rộng quan hệ với các cá nhân và tổ chức CCB các nước…
Qua 5 năm thực hiện phương hướng, nhiệm vụ do Đại hội toàn quốc lần thứ nhất đề ra, toàn Hội đạt được kết quả tương đối toàn diện, đúng hướng, hiệu quả. Hội tự khẳng định mình là đoàn thể chính trị-xã hội, thành viên của MTTQVN, được Đảng, Nhà nước, Mặt trận đánh giá cao, được nhân dân tín nhiệm.

*Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh lần thứ II

           Được tổ chức từ ngày 17 - 18/12/1997  trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng. Quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Đại hội toàn quốc Hội CCB lần thứ II đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 1997-2002 là:

 “Xây dựng Hội CCB Việt Nam trong sạch, vững mạnh toàn diện, nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong MTTQ, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền. Phát triển hội viên và  và tổ chức Hội, đoàn kết rộng rãi với CCB, tập hợp Cựu quân nhân (CQN) ở cơ sở, động viên hội viên và CCB, hướng dẫn CQN phát huy truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; phát huy tiềm năng đa dạng của CCB và CQN cùng các đoàn thể củng cố ổn định chính trị, tăng cường an ninh quốc phòng, đẩy lùi tiêu cực và tệ nạn xã hội, đoàn kết toàn dân, xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, góp phần xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đồng thời phát huy ý thức tự lực, tự cường, tình đồng chí, đồng đội, giúp nhau nâng cao đời sống vật chất, tình thần, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của CCB và CQN”.

           Qua 5 năm (1997-2002) thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, toàn Hội đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước. Công tác xây dựng Hội có bước phát triển mới, vững chắc, tăng cả về số lượng và chất lượng. Hội tham gia có hiệu quả xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, tích cực đấu tranh chống âm mưu, hành động phá hoại của các thế lực thù địch, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Hội tổ chức tốt phong trào CCB giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Cán bộ, hội viên tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng, phối hợp ngày càng chặt chẽ với ĐTNCS Hồ Chí Minh; tham gia bước đầu có hiệu quả công tác đối ngoại.

           Trong nhiệm kỳ này, lần đầu tiên tại Đại hội IX của Đảng (19-22/4/2001), công tác CCB Việt Nam được đưa vào văn kiện chính thức của Đại hội. Ngày 8 tháng 1 năm 2002, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX đã ra Nghị quyết chuyên đề số 09-NQ/TW về ‘Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt nam trong giai đoạn cách mạng mới”. Bộ Chính trị đánh giá: “Cựu chiến binh Việt Nam là lực lượng cách mạng tuyệt đối trung thành của Đảng”, “Hội CCB Việt Nam xứng đáng là một đoàn thể chính trị xã hội, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền các cấp, nhất là ở cơ sở”.
Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị là dấu mốc quan trọng về sự trưởng thành và phát triển của Hội, là định hướng tư tưởng và xác định hành động của CCB trong giai đoạn cách mạng mới.

* Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh lần thứ III

           Họp từ ngày 26 - 28/12/2002  trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, cụ thể hóa con đường đi lên CNXH ở nước ta. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ III xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2002-2007 là:

“Tăng cường đoàn kết, vận động các thế hệ CCB thành một lực lượng cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nươc. Xây dựng Hội CCB trong sạch, vững mạnh, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng chức năng tham mưu cho cấp ủy Đảng về công tác vận động CCB, làm nòng cốt đoàn kết vận động các thế hệ CCB và phối hợp với các đoàn thể, các ngành chức năng vận động CQN, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng, luôn xứng đáng là một đoàn thể chính  trị-xã hội đại diện cho ý chí, quyền lợi của CCB, chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền, thành viên tích cực của MTTQVN”.

           Thực hiện Nghị quyết Đại hội III, toàn Hội đã đoàn kết, sáng tạo, hoạt động đạt nhiều thành tích quan trọng, thiết thực. Nổi bật là: Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị; giúp nhau nâng cao đời sống, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội III đề ra; góp phần tích cực giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tham gia có hiệu quả vào hoạt động đối ngoại; xây dựng tổ chức đạt cả số lượng và chất lượng. Hội tiếp tục xứng đáng là một đoàn thể chính trị-xã hội, đại diện cho ý chí, quyền lợi của CCB, thành viên của MTTQVN, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân.

Hội đã tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh CCB (Lệnh của Chủ tịch nước số: 19/2005/L/CTN, ngày 18/10/2005); tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định số 150/2006/NĐ-CP, ngày 12/12/2006 “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh CCB”.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh lần thứ IV

Họp từ ngày 12 - 14/12/2007 trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng. Đảng phát động Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn Đảng, trong hệ thống chính trị và toàn dân. Đại hội lần thứ IV của Hội xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2007-2012 là:

 “Đoàn kết vận động các thế hệ CCB phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, phát huy tiềm năng đa dạng của CCB, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X. Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, xây dựng Hội thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là đoàn thể chính trị-xã hội, chỗ dựa tin cậy của Đảng và chính quyền”.

           Thực hiện Nghị quyết Đại hội IV, toàn Hội đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, triển khai nhiệm vụ toàn diện, hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IV đề ra. Nổi bật là: Tham gia tích cực, hiệu quả phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đạt kết quả cao, coi trọng giáo dục truyền thống yêu nước, yêu CNXH, truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ trẻ, hoạt động đối ngoại nhân dân tiếp tục được mở rộng; công tác phối hợp giữa Hội với các ngành có bước phát triển; xây dựng Hội có bước phát triển mới.

* Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh lần thứ V

           Họp từ ngày 18 - 20/12/2012 trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng. Đại hội đại biểu toàn quốc Hôi CCB Việt Nam đề ra phương hướng, nhiệm vụ:

“Tiếp tục vận động các thế hệ CCB đoàn kết, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực  tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân; nâng cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau giảm nghèo nhanh và bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp; duy trì và mở rộng hoạt động đối ngoại; xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới, nâng cao hơn nữa phương thức và hiệu quả hoạt động; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CCB, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

           Trong 5 năm (2012-2017), toàn Hội đã nỗ lực, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V đề ra. Hội CCB Việt Nam đã có bước phát triển vững chắc; tổ chức Hội được củng cố, phát triển cả số lượng và chất lượng. Hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân và góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; hoạt động tình nghĩa, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống; tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm và các tệ nạn xã hội; giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của CCB; vận động, tập hợp, phát huy vai trò tích cực của CQN ở cơ sở; công tác đối ngoại nhân dân đạt kết quả tốt. Hội tiếp tục khẳng định là một tổ chức chính tri-xã hội uy tín, thành viên tích cực của MTTQVN, chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

 * Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh lần thứ VI

Họp từ ngày 14 - 15/12/2017, trong bối cảnh đất nước thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Đại hội đề ra mục tiêu tổng quát là:

“Tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; trung thành- đoàn kết- gương mẫu- đổi mới; xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống; tham gia giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tội phạm và các tệ nạn xã hội; góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh”.

 

PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ, TRUYỀN THỐNG VẺ VANG CỦA HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

 

1. Phần thưởng cao quý

Qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Hội vinh dự được Nhà nước tặng thưởng  Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2012) hai Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 2002, 2009), Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2017), Huân chương Lao đông hạng Ba (năm 2005) vì đã có công lao to lớn và có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Ðảng, Nhà nước và dân tộc. Đảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng Huân chương Ítxala (Tự do) hạng Nhất. 

 Đã có hàng trăm tập thể, hàng trăm cá nhân của Hội được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng; Đến nay đã có 21 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Hàng trăm tập thể, hàng nghìn cá nhân đã được Thủ tướng Chính phủ, ban, bộ, ngành, chính quyền các cấp khen thưởng và tặng nhiều danh hiệu cao quý khác.

2. Những truyền thống vẻ vang của Hội

Qua 30 năm, xây dựng và trưởng thành các thế hệ CCB Việt Nam tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh ngang tầm nhiệm vụ, khẳng định vị thế của một đoàn thể chính trị - xã hội, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của nhân dân; xây dựng nên truyền thống vẻ vang của Hội:  TRUNG THÀNH – ĐOÀN KẾT – GƯƠNG MẪU – ĐỔI MỚI.

- Trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với chế độ XHCN và Nhân dân đã được hàng triệu CCB tôi luyện, thử thách, khẳng định trong chiến tranh cách mạng, ngày nay trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, truyền thống đó lại càng được phát huy mạnh mẽ được biểu hiện rõ nét nhất là, câc cấp Hội, hội viên, CCB tích cực tham gia và đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân, chế độ XHCN.

- Đoàn kết, là truyền thống quý báu của dân tộc, của Đảng và Quân đội ta đã được Hội CCB Việt Nam kế thừa và phát triển. Trên cơ sở đường lối, chủ trương, nguyên tắc của Đảng, lợi ích của nhân dân và mục đích, chức năng, nhiệm vụ của Hội là cơ sở để đoàn kết, thống nhất trong xây dựng và hoạt động. Hội không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết gắn bó  keo sơn trong nội bộ, đoàn kết khăng khít với nhân dân, đoàn kết quốc tế.

- Gương mẫu, là phẩm chất tốt đẹp của người CCB được thể hiện ở các mặt năng lực, phẩm chất, đạo đức, lối sống đối với Nhân dân vả trong tổ chức cơ quan, đơn vị mình sống và làm việc. Nói đi đôi với làm là phương châm hành động của hàng triệu CCB, nhiều CCB là những tấm gương sáng, mẫu mực được mọi người noi theo, tin tưởng và yêu mến.

- Đổi mới, CCB “ Cựu mà không cũ, cựu mà mới”, các cấp Hội, hội viên, CCB đã quán triệt, thấm nhuần và thực hiện tốt đường lối đường lối của Đảng, đổi mới về tư duy, lý luận, tác phong, phương pháp chỉ đạo và hoạt động thực tiễn. Nhiều cấp Hội, hội viên, CCB đã nỗ lực, tích cực học tập, sáng tạo trong hoạt động thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng những yêu cầu đòi hỏi trong giai đoạn cách mạng mới.