Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Hội CCB TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Hội Cựu chiến binh thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc vững mạnh về chính trị, tư tưởng

Trong thời gian qua, Hội Cựu chiến binh Thành Phố Phúc Yên (Vĩnh Phúc) luôn tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ mang lại hiệu quả thiết thực. Các cấp Hội thường xuyên chăm lo giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; tuyên truyền, động viên hội viên giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”…

Qua đó, củng cố, phát huy bản lĩnh chính trị, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tích cực, chủ động tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, âm mưu “diễn biến hòa bình”. Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, tích cực đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) của Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 05/NQ-CCB ngày 09/01/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Hội về chuyên đề xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; Nghị quyết 09/NQ-CCB của Ban Chấp hành Trung ương Hội về công tác quy hoạch cán bộ CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027, đến nay đội ngũ cán bộ có chất lượng tốt và có tính kế thừa. Phối hợp với Ban tuyên giáo Thành ủy tổ chức 05 lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng công tác Hội cho 920 lượt cán bộ chi hội. Tổ chức được 60 lượt Chủ tịch Hội cơ sở tham gia tập huấn tại Trường chính trị tỉnh. Hội đã tích cực, chủ động cùng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện tốt việc giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng, xây dựng lý tưởng, hoài bão và lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, tiếp thêm sức mạnh, động lực để thanh niên cống hiến cho đất nước... đã khẳng định vai trò quan trọng của Hội trong hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Hội Cựu chiến binh Thành phố Phúc Yên cần tiếp tục tăng cường xây dựng Hội các cấp vững mạnh về chính trị, tư tưởng, với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, làm cơ sở xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, trong đó, tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu, quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động và kế hoạch ở từng cơ sở Hội, góp phần đưa nghị quyết đại hội Hội cựu chiến binh các cấp đi vào cuộc sống. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên; chú trọng thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Kịp thời định hướng nhận thức, tư tưởng cho cán bộ, hội viên trước những vấn đề dư luận xã hội quan tâm; không để các thế lực thù địch móc nối, kích động, lợi dụng chống phá. Trong giai đoạn mới, toàn Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, Hội các cấp cần quan tâm xây dựng, củng cố, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ; trong đó, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội các cấp phải gương mẫu, đi đầu, thực sự là trung tâm đoàn kết để quy tụ sức mạnh tập thể trong từng tổ chức Hội; cán bộ, hội viên cần phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tôn trọng và nêu cao tình đồng chí, đồng đội, cùng xây dựng mối đoàn kết gắn bó, hướng tới mục tiêu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà cấp ủy, chính quyền giao./.

Lê Thị Lan

Bạn đang đọc bài viết Hội Cựu chiến binh thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc vững mạnh về chính trị, tư tưởng tại chuyên mục Tỉnh thành Hội của Trung ương hội Cựu chiến binh Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 024 - 32444645 hoặc gửi về hòm thư btgccb@gmail.com