Hội Cựu chiến binh Việt Nam
Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI