Hội Cựu chiến binh Việt Nam
Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành TƯ Hội Cựu Chiến binh Việt Nam khóa VII

Chiều 30/12, sau hai ngày làm việc, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 94 đồng chí.