Hội Cựu chiến binh Việt Nam
Hội Cựu chiến binh Thành phố Đông Hà, Quảng Trị - Những bước chân không nghỉ

Phim tài liệu: Những bước chân không nghỉ

Hội Cựu chiến binh Thành phố Đông Hà, Quảng Trị.