Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CCB về công tác quy hoạch cán bộ Hội CCB Việt Nam Khóa VII

Ngày 11-1-2021, Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam ban hành Nghị quyết số 09/NQ-CCB về công tác quy hoạch cán bộ Hội Cựu chiến binh Việt Nam Khóa VII (nhiệm kỳ 2022-2027). Nhằm giúp các cấp Hội thực hiện tốt Nghị quyết số 09/NQ-CCB, ngày 5-3-2021, Ban chấp hành Trung ương Hội ban hành văn bản số 100/HD-CCB. Nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng tái cử, nguồn đưa vào quy hoạch:

-  Đối tượng tái cử: Còn thời gian công tác từ 24 tháng trở lên mới đến thời gian, độ tuổi thôi công tác Hội theo quy định.

-  Nguồn quy hoạch: Thực hiện quy định tại điểm 3.2 khoản 3 Mục II Phần thứ hai Nghị quyết số 09 /NQ-CCB, cần chú ý như sau:

+ Những nơi có nhiều đồng chí đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bố trí vào các chức danh thì nên hướng vào đối tượng là sĩ quan, có quân hàm, chức vụ đã qua trong quân đội hoặc chức vụ ngoài quân đội trong hệ thống chính trị cao hơn.

+ Những nơi không có người đã nghỉ hưu thì bố trí hội viên là công chức, quân nhân phục viên, xuất ngũ đảm nhiệm các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch Hội cấp xã.

2. Độ tuổi

Tại điểm 5.1 khoản 5 Mục II Phần thứ hai Nghị quyết số 09 /NQ-CCB quy định chủ tịch, phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã đảm nhiệm chức vụ lần đầu 60 tuổi trở xuống tham gia công tác Hội không quá 65 tuổi; những nơi khó khăn về nguồn: Vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và một số xã, phường, thị trấn... nếu cán bộ còn đủ sức khỏe, có năng lực, có tín nhiệm với tổ chức Hội và được cấp có thẩm quyền đồng ý thì tham gia công tác Hội không quá 70 tuổi.

3. Thời gian công tác Hội

Tại điểm 6.1 khoản 6 Mục II Phần thứ hai Nghị quyết số 09/NQ-CCB quy định với đối tượng đã nghỉ hưu tham gia công tác Hội không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp hoặc không quá 10 năm liên tục, thực hiện như sau:

a. Nhiệm kỳ công tác Hội:

- Chỉ xác định đối với chủ tịch, phó chủ tịch Hội các cấp;

- Cách tính nhiệm kỳ: Thời gian 1 nhiệm kỳ là 5 năm, 2 nhiệm kỳ là 10 năm; trường hợp giữ chức vụ từ 3 năm (36 tháng) trở lên được tính là 1 nhiệm kỳ;

- 2 nhiệm kỳ liên tiếp được tính như sau:

+ 2 nhiệm kỳ giữ 1 chức vụ (chủ tịch hoặc phó chủ tịch)

+ 01 nhiệm kỳ giữ chức vụ phó chủ tịch, 1 nhiệm kỳ giữ chức vụ chủ tịch ở một cấp Hội;

+ 01 nhiệm kỳ giữ chức vụ ở Hội Cựu chiến binh cấp dưới và 1 nhiệm kỳ giữ chức vụ ở Hội Cựu chiến binh cấp trên.

b. Thời gian tham gia công tác Hội không quá 10 năm liên tục:

- Người được tuyển dụng, bổ nhiệm ở cơ quan các cấp Hội, tổng thời gian tham gia công tác Hội không quá 10 năm liên tục;

- Người được tuyển dụng, bổ nhiệm có thời gian đã tham gia công tác Hội ở cơ quan, sau đó được bầu giữ chức vụ phó chủ tịch hoặc chủ tịch thì tổng thời gian tham gia công tác Hội cũng không quá 10 năm.

c. Thời điểm tính thời gian và tính tuổi

- Thời gian công tác tính từ khi được cấp có thẩm quyền quyết định tuyển dụng (kể cả thời gian thử việc);

- Về tuổi: Lấy tháng, năm sinh trong hồ sơ để tính tuổi.

d. Giải quyết mối quan hệ giữa thời gian và độ tuổi tham gia công tác Hội

- Những đồng chí tham gia công tác Hội tuy chưa hết 2 nhiệm kỳ liên tiếp hoặc chưa đủ 10 năm liên tục nhưng đã đến tuổi thôi công tác Hội thì thực hiện thôi công tác Hội theo quy định về độ tuổi cho từng cấp, từng đối tượng;

- Những đồng chí tuy chưa đến tuổi thôi công tác Hội theo quy định nhưng đã công tác 2 nhiệm kỳ liên tiếp hoặc 10 năm liên tục thì thực hiện thôi công tác Hội theo quy định về thời gian tham gia công tác Hội.

e. Nơi có khó khăn về nguồn, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo... cán bộ đủ sức khỏe, có tín nhiệm với cấp ủy địa phương và tổ chức Hội, việc kéo dài thời gian tham gia công tác Hội do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, cụ thể là:

Đối với chủ tịch, phó chủ tịch do cấp ủy địa phương cùng cấp xem xét, quyết định; Hội Cựu chiến binh cấp trên phối hợp thực hiện.

4. Một số điểm cần chú ý:

a. Nhân sự đưa vào danh sách quy hoạch (kể cả nhân sự bổ sung) phải đạt trên 50% phiếu tín nhiệm của tổng số người tham gia giới thiệu.

b. Đối với những đồng chí quy hoạch vào các chức danh cán bộ chủ chốt cho nhiệm kỳ tiếp theo mà chưa tham gia công tác ở cơ quan Hội hoặc những nơi mà cả chủ tịch và phó chủ tịch đã đến tuổi hoặc đến thời gian thôi công tác Hội (không tham gia nhiệm kỳ tiếp theo) thì trước đại hội đảng đoàn (nơi không có đảng đoàn thì lãnh đạo Hội) báo cáo cấp ủy cùng cấp xin xếp chồng vào các vị trí kế cận để bồi dưỡng.

c. Hàng năm vào tháng 11, các cấp Hội tiến hành rà soát, lập danh sách số cán bộ năm sau đến tuổi hoặc đến thời gian thôi công tác Hội theo quy định cho từng đối tượng, từng cấp Hội; số cần phải kéo dài thời gian công tác Hội báo cáo cấp ủy địa phương cùng cấp và tố chức Hội cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định.

d. Quy hoạch cán bộ ở cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội có hướng dẫn riêng; Khối 487 theo quy định của cấp ủy quản lý.

đ. Tiến trình thực hiện công tác quy hoạch cán bộ trong nhiệm kỳ

Thời gian hoàn thành việc xây dựng quy hoạch cán bộ từng cấp Hội, thời gian báo báo Trung ương Hội thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 09/NQ-CCB.

Bạn đang đọc bài viết Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CCB về công tác quy hoạch cán bộ Hội CCB Việt Nam Khóa VII tại chuyên mục Cơ quan Trung ương (487) của Trung ương hội Cựu chiến binh Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 024 - 32444645 hoặc gửi về hòm thư btgccb@gmail.com