Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Bắc Kạn

Xây dựng tổ chức Hội CCB các cấp trong sạch vững mạnh

Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Bắc Kạn trong những năm qua đã làm tốt công tác tuyên truyền bồi dưỡng, giáo dục cán bộ, hội viên CCB vững mạnh về chính trị, tư tưởng, trung thành với cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch

Với phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” các cấp Hội đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ngành, đoàn thể địa phương tham mưu cho cấp ủy Đảng xây dựng và củng cố cơ sở Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, trực tiếp tham gia tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh, giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp trên địa bàn, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Các cấp Hội trong tỉnh đã chủ động phối hợp thực hiện tốt việc giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ trẻ.

Kiểm tra công tác Hội tại xã Dương Sơn, huyện Na Rì
Kiểm tra công tác Hội tại xã Dương Sơn, huyện Na Rì (Ảnh: ảnh CCB tỉnh BK)

Để tổ chức Hội CCB ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, làm cơ sở xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời để thực hiện tốt Nghị quyết số 05/NQ-CCB ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Hội Cựu chiến binh Việt Nam về “xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”  và Nghị quyết số 01/NQ-CCB ngày 24 tháng 01 năm 2022 nghị quyết đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh nhiệm kỳ 2022- 2027 về xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng. Hội CCB các cấp cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; Thường xuyên học tập quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Làm tốt công tác tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Gương mẫu chấp hành Điều lệ Đảng, Quy định về những điều đảng viên không được làm, Pháp lệnh CCB Việt Nam, Điều lệ Hội CCB Việt Nam. Kịp thời định hướng nhận thức, tư tưởng cho cán bộ, hội viên trước những vấn đề dư luận xã hội quan tâm; không để các thế lực thù địch lợi dụng kích động, chống phá Đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Hai là: Phát huy mạnh mẽ tính chủ động, sáng tạo, hướng mạnh về cơ sở, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, duy trì nề nếp, chế độ, thời gian sinh hoạt định kỳ theo đúng quy định; giải quyết tốt các mối quan hệ và các nguyện vọng chính đáng của hội viên, tham gia đẩy mạnh cải cách hành chính; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác hội.

Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng nhà tình nghĩa cho Hội viên Triệu Văn Phòng 
xã Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn
Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng nhà tình nghĩa cho Hội viên Triệu Văn Phòng xã Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn
(Ảnh: HCCB tỉnh BK)

Ba là: Tập trung làm tốt công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng sau đại hội để xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Thực hiện tốt mô hình giúp đỡ cán bộ Hội cơ sở còn hạn chế về năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Tiếp tục củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ các cấp sau Đại hội; Thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra tổ chức Hội cấp trên đối với cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, hội viên.

Bốn là, quan tâm xây dựng, củng cố, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương để thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia và các phong trào của địa phương như: “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Vì người nghèo”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “CCB binh gương mẫu tham gia xoá đói, giảm nghèo”,  triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội và Quy định về việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.  

Xây dựng tổ chức Hội CCB vững mạnh về chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của các cấp Hội và của cán bộ, hội viên trong toàn tỉnh Bắc Kạn; Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn, Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Bắc Kạn  và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ VII ( nhiệm kỳ 2022-2027)

Trần Thông - Hội CCB tỉnh Bắc Kạn

Bạn đang đọc bài viết Xây dựng tổ chức Hội CCB các cấp trong sạch vững mạnh tại chuyên mục Tỉnh thành Hội của Trung ương hội Cựu chiến binh Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 024 - 32444645 hoặc gửi về hòm thư btgccb@gmail.com