Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Hà Nội

Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Năm 2023, Trung ương Hội CCB Việt Nam đã ban hành 12 văn bản, trong đó có Hướng dẫn số 32/CCB-BPL ngày 1/2/2023 của Thường trực Trung ương Hội về lấy ý kiến toàn Hội về truyền thông và tham gia góp ý Luật Đất đai (sửa đổi); Hướng dẫn số 05/HD-CCB-BPL ngày 3/2/2023 của Thường trực Trung ương Hội về công tác pháp luật năm 2023; Kế hoạch số 37/KH-BPL ngày 24/03/2023 của Thường trực Trung ương Hội vè phối hợp thực hiện công tác PBGDPL theo Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027”… 100% Hội CCB các cấp đã nghiêm túc quán triệt, ban hành kế hoạch, hướng dẫn, triển khai tổ chức thực hiện công tác PBGDPL ở cấp mình. Một số Hội CCB có kế hoạch tuyên truyền PBGDPL theo đề án liên kết, phối hợp với cơ quan, tổ chức tại địa phương.

Đồng chí Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, 
Chủ tịch Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì Hội nghị
Đồng chí Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì Hội nghị

Công tác kiện toàn, phân công cán bộ lãnh đạo phụ trách công tác pháp luật và chuyên viên thực hiện công tác pháp luật; cử cán bộ kiêm nhiệm làm báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; phối hợp rà soát, củng cố, giới thiệu với MTTQ Việt Nam bổ sung và xây dựng đội ngũ CCB tham gia công tác hòa giải viên ở cơ sở được Hội CCB các cấp thực hiện hiệu quả. Công tác nghiên cứu tham gia góp ý dự thảo luật, văn bản quy phạm pháp luật,… của Quốc hội, chính phủ, các ban, bộ ngành Trung ương; các văn bản của địa phương; tổng kết, sơ kết các luật (Luật Hòa giải ở cơ sở, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân) được thực hiện tốt. Trung ương Hội đã tổ chức Hội nghị làm mẫu về phản biện xã hội đối với dự thảo Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (có 30 ý kiến phản biện) tại 2 Hội nghị tập huấn công tác pháp luật cho 350 cán bộ lãnh đạo, cộng tác viên pháp luật trong toàn Hội; tổ chức Hội các cấp tổ chức hoặc tham gia phản biện các dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện truyền thông các văn bản của Quốc hội, Chính phủ, văn bản liên quan đến tổ chức Hội và hội viên và của địa phương. Trong năm, toàn Hội đã tổ chức, tham gia phản biện 1.078 dự thảo văn bản luật, nghị quyết của HĐND và văn bản khác (riêng Trung ương Hội là 10 văn bản luật). Hội CCB các cấp đã tổng kết, đánh giá hoạt động của các loại mô hình PBGDPL; một số Hội đã thu hút được một số CCB có trình độ, hiểu biết về pháp luật tham gia các mô hình về PBGDPL, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật. Trung ương Hội đã hoàn thiện và duy trì hoạt động nhóm Zalo cộng tác viên pháp luật và đã đi vào hoạt động thường xuyên có tác dụng nhanh chóng triển khai, truyền đạt những nội dung về công tác PBGDPL, phục vụ có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ Trung ương Hội đến Hội cơ sở. Triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” và Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”…

Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng ban Pháp luật Hội CCB Việt Nam, Thường trực Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật báo cáo 
kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024
Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng ban Pháp luật Hội CCB Việt Nam, Thường trực Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024

Việc củng cố, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên tryền viên pháp luật được chú trọng. Hội CCB các cấp đã phối hợp với cơ quan tư pháp cùng cấp tập huấn bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, năng lực tuyên truyền, PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Trung ương Hội đã hướng dẫn, chỉ đạo Hội CCB ở cơ sở tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, đánh giá vai trò tham gia của CCB với hoạt động hòa giải ở cơ sở. Hoạt động của Hội CCB ở cơ sở trong tham gia hoà giải đã được các cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể ở địa phương đánh giá cao góp phần quan trọng vào thành tích của các tổ hòa giải ở cơ sở. Các Hội CCB ở cơ sở đã giới thiệu 64.719 Hội viên CCB tham gia vào 86.414 tổ hòa giải của cả nước; trực tiếp tổ chức hòa giải thành 13.359/14.224 vụ việc; tham gia hòa giải thành 111.133 vụ việc. Hội đồng Phối hợp PBGDPL Hội CCB Việt Nam đã được kiện toàn, mở rộng số lượng từ 11 thành viên lên 17 thành viên. Hội đồng trong năm đã được tổ chức chặt chẽ, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Công tác tư vấn, tham mưu cho lãnh đạo Hội triển khai, chỉ đạo công tác PBGDPL phù hợp, sát với tình hình thực tế nhiệm vụ, chức năng của tổ chức Hội và trình độ nhận thức của CCB. Một số thành viên Hội đồng đã tích cực phối hợp, đề xuất nội dung, phương pháp, tạo điều kiện cho các hoạt động tuyên truyền PBGDPL được triển khai có chất lượng hiệu quả.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2024, Hội đồng tập trung nâng cao năng lực tư vấn, tham mưu giúp Chủ tịch Hội CCB Việt Nam lãnh đạo, chỉ đạo công tác PBGDPL theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trong toàn Hội. Quá trình thực hiện PBGDPL gắn với các sự kiện của đất nước, của Hội, như: kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam; kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII,... Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, khả năng chuyên môn của các thành viên Hội đồng trong đề xuất, tư vấn, tham mưu, trao đổi thông tin; tăng cường trao đổi, phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên Hội đồng. Tổ chức chặt chẽ, với hình thức phong phú, hiệu quả hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam... Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh chuyển đổi số, sử dụng các trang tin của Trung ương Hội, Hội CCB các tỉnh, thành; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; coi trọng xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và hòa giải viên cơ sở; nhân rộng các mô hình câu lạc bộ pháp luật, tổ tư vấn pháp lý hoạt động hiệu quả,…

Chùm ảnh các đại biểu phát biểu tại Hội nghị

Đại biểu Trung ương Hội CCB Việt Nam
Đại biểu Trung ương Hội CCB Việt Nam
Đại biểu Hội CCB thành phố Hồ Chí Minh
Đại biểu Hội CCB thành phố Hồ Chí Minh
Đại biểu Hội CCB Tập đoàn DKQG Việt Nam
Đại biểu Hội CCB Tập đoàn DKQG Việt Nam
Đại biểu Hội CCB thành phố Đà Nẵng
Đại biểu Hội CCB thành phố Đà Nẵng
Đại biểu Hội CCB thành phố Hà Nội
Đại biểu Hội CCB thành phố Hà Nội

Minh Sơn

Bạn đang đọc bài viết Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại chuyên mục Trung ương Hội của Trung ương hội Cựu chiến binh Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 024 - 32444645 hoặc gửi về hòm thư btgccb@gmail.com